RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP

Monitoring

 Klauzula informacyjna: MONITORING


Informujemy, iż w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze,
ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, zwanej dalej Uczelnią funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18,
58-506 Jelenia Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Jerzy.Szelinger@kpswjg.pl, tel. 75 64 53 321.

2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczelni, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, to jest
z firmą ochroniarską.

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu
z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów prawnych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.

7. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 29.01.2021
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 09.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 820