RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • treści i artykuły opublikowane przed 17.06.2020 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Bębenek.
 • E-mail: Piotr.Bebenek@kpswjg.pl
 • Telefon: 756453365

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
 • Adres: ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
 • E-mail: rektorat@kpswjg.pl
 • Telefon: 756453300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

w opracowaniu...

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
• opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
• opcję zmiany kontrastu kolorów,
• prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
• nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
• linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
• fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
• częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).
• skróty klawiaturowe: “Ctrl+” powiększa tekst,
• oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1 Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 01.03.2021
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 06.07.2020
Dokument oglądany razy: 1 958